ddddgossipelankanews
xxx

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

487 x 60

Rs: 12000/=

October 1, 2014 09:40 am
.d,af,a ynrdÿfõ isg o;a iïnkaO m%;sldrhlg  kqf.af.dv wd  l;l ^47& rjgd /f.k .sh ;reKhl= wef.a bk by w;.df.k we;ehs  uyr.u fmd,Sish lshhs'u;a jq iajdNdjfhka  fmdä ù .sh we÷ï o yeo'''
October 1, 2014 09:24 am
lmqjl=f.a fjiska bx.sßh y|mdxf.dv ore m, ke;s l;=ka flf<iShehs lshk'''
October 1, 2014 09:14 am
mqrd wjqreoaola mqrd  f,dafla fldfya Wk;a f.disma ksjqia ùäfhda f*dfgdaia'''
October 1, 2014 08:55 am
mqrd wjqreoaola mqrd  f,dafla fldfya Wk;a f.disma ksjqia ùäfhda f*dfgdaia'''
October 1, 2014 07:30 am
mqrd wjqreoaola mqrd  f,dafla fldfya Wk;a f.disma ksjqia ùäfhda f*dfgdaia'''
October 1, 2014 06:12 am
mqrd wjqreoaola mqrd  f,dafla fldfya Wk;a f.disma ksjqia ùäfhda f*dfgdaia'''
October 1, 2014 06:03 am
mqrd wjqreoaola mqrd  f,dafla fldfya Wk;a f.disma ksjqia ùäfhda f*dfgdaia'''
October 1, 2014 05:52 am
fï weh Ôú;h mqrd ú¢k wfkal úO ÿla .eyeg w;ßka'''
October 1, 2014 05:23 am
;lald,sj,g oreM, wysñ mqreIhkaf.a jdÔlrK Yla;sh j¾Okh lsÍug yels nj'''
October 1, 2014 02:23 am
uhsl%fid*aÜ iud.u úiska wo Èkfha ieka *%ekaisiaflda yS§ úfYaI yuqjl§'''
October 1, 2014 02:12 am
Èh‚h újdy lrf.k nEKd fjkak ksjig wd.sh ;Skaÿ ;SrK .;a'''
October 1, 2014 01:48 am
újdyl mqoa.,hska ffokslj ,sx.slj yeisÍu i|yd ue,slula olajk nj újdyl'''
October 1, 2014 01:28 am
Odjkh fjñka mej;s ÿïßhl ksok ueÈßhla ;=<§ 13 yeúßÈ oeßhl'''
October 1, 2014 01:23 am
ckm%sh ks<shl jk Nd.Hd .=reisxyg újdyfhka miqj rx.khg tlafkdjk f,i'''
October 1, 2014 12:01 am
rej /l .ekSug Wmldß jk t<j¿jla ksidfjka ldka;djka w;r fnfyfõka'''
September 30, 2014 11:52 pm
remsh,a mfya ldis WKq lr f., m<¢k ud, ksmojd th'''
September 30, 2014 11:48 pm
mshhqre ms<sldj ldka;djka w;r nyq,j meje;sho th l,ska y÷kd .ekSfuka'''
September 30, 2014 11:46 pm
je,s.u k.rfha§ ish ksjig heug isá fld<U m%foaYfha fm!oa.,sl frday,l'''
September 30, 2014 11:03 pm
dmkh" udo.,a;=frhs m%foaYfha äx.s hd;%djl i.jd ;snQ r;%x lsf,da 1'''
September 30, 2014 11:01 pm
mrK isxÿ ;ukaf.a jf.a lsh,d wka;sug ta .dhlhj;a jylk ;;afjg'''
September 30, 2014 10:59 pm
cx.u ÿrl:kh idlal=fõ ;sìh§u th pdÊ lr.ekSug yels WmlrKhla ksmoùug'''
September 30, 2014 10:56 pm
wl=/iai u,s¥j wïmsáh ykaÈh bÆlame,a, f.or m‍%foaYfha 64 yeúßÈ ldka;djla'''
September 30, 2014 10:53 pm
wkqrdOmqrfha msysá rdcH wdh;khl fiajlhka ffokslj Ndú;hg .kakd jeisls,s moaO;sfha'''
September 30, 2014 10:15 pm
Tiag%ේ,shdfõ mdmkaÿ ;r.hla w;r;=r ch.%yKfha i;=g ksid ksrEmsldjla weÿï Wkd'''
September 30, 2014 11:24 am
;u mdif,a .=rejßhlg ÿrl:kfhka whq;= fhdackd isÿl< 17 yeúßÈ mdi,a'''
September 30, 2014 10:20 am
f*ianqla iudc fjí wvúfhka oek ye¢k.;a ;reKshlg ^18& fmï l<'''
September 30, 2014 02:54 am
úÿy,am;s lshQ ksid mdi,a j;af;a wU .ig ke. wU lvñka'''
September 30, 2014 02:40 am
f,dlh jf.au Ôú;h;a b;du iqkaorhs'kuq;a ta iqkaor;ajh /fokafk Ôú;h úÈkak'''
September 30, 2014 02:19 am
ó.,Ej m‍%foaYfha § meyer .ekqKq Èks÷ hfIaka orejd fírd .ekSug'''
September 30, 2014 02:17 am
mq;a;,u Èia;%slalfha oekg taâia YÍr.;jQjka y;<sia fofofkla ^42& la jd¾;d'''
ක්ෂ්ක

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

Ads Here

Email :editor@gossipelankanews.com

350 x 70

Rs: 5000/=

www.Gossipelankanews.info is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language tamil muslim gossip lanka hot news sinhala gossip 9 lanka news sinhala news paper gossip lanka hot sinhala gossip sinhala gossip news sinhala gossip site sinhala gossip lanka sinhala gossip blog sri lanka sinhala news sinhala news paper lanka gossip sinhala e gossip sinhala Gossip Lanka E Gossip col3neg news ,gossipegossipelanka, gossiplankanews.com, gossip lanka, gosiplanka, gossiplankanews, gossiplanka, gosiplankanews, gossip, lanka, lanka news, sinhala, srilanka, news, Mahinda Rajapaksa, opadupa, nehara, paba, lankadeepa, lakbima, divaina, rivira, galle, kandy, sinhala news, lankanews, sirasa, swarnavahini, hiru, colombo, gossip girl season 6, gossip girl, gossiplanka.lk, gossip lanka 2, gossip lanka english, gossiplankanews.lk, gossip lanka hot news, gossiplanka wedding, www.gossip-lanka.com, sinhala news